Online Resume

สมัครงานกับเบนซ์ บีเคเค
ตำแหน่ง : ช่างยนต์

ใบสมัครงาน

รูปถ่าย*

ไฟล์ภาพนามสกุล .jpeg, .jpg, .GIF, .gif, .png

วันที่สมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*
ตำแหน่งอื่นๆที่สนใจ*
เงินเดือนที่ต้องการ*
วันที่สามารถเริ่มงานได้*

ประวัติส่วนตัวและครอบครัว

คำนำหน้า*
ชื่อภาษาไทย*
นามสกุลภาษาไทย*
คำนำหน้า*
ชื่อภาษาอังกฤษ*
นามสกุลภาษาอังกฤษ*
ชื่อเล่น*
เพศ*
วันเดือนปีเกิด*
จังหวัด*
อายุ*
ปี
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
ศาสนา*
น้ำหนัก*
ก.ก.
ส่วนสูง*
ซ.ม.
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่*
วันที่
ออกบัตร*
วันที่
หมดอายุ*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*
รหัสไปรษณีย์*
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้*
รหัสไปรษณีย์*
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*
โทรศัพท์บ้าน*
E-Mail*
สถานภาพสมรส*
ชื่อบิดา*
อายุ
อาชีพ / ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์*
ชื่อมารดา*
อายุ
อาชีพ / ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์*
จำนวนพี่ชาย / พี่สาว
จำนวนน้องชาย / น้องสาว
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน*
1. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
2. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา*

รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ สาขาและวิชาเอก เกรด

(เลือกระดับการศึกษา 3 ระดับล่าสุด : ประถมศึกษา / มัธยมต้น / มัธยมปลาย / อาชีวศึกษา / อนุปริญญา / ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก)


ประวัติการทำงาน*

ชื่อบริษัท 1
ตำแหน่ง
วันที่เริ่มงาน - สิ้นสุด
-
เงินเดือน
บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก

ทักษะและความสามารถพิเศษ*

ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด
ไทย
คำ / นาที
อังกฤษ
คำ / นาที
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ
ความสามารถด้านอื่นๆ

อื่นๆ

ท่านทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน?
ท่านมีญาติ หรือคนที่รู้จักในบริษัทนี้หรือไม่?
ท่ายเคยป่วยหนัก หรือโรคเรื้อรังหรือไม่?
ท่ายเคยได้รับโทษจำคุก, โทษทางคดีอาญาหรือไม่?
ท่านเคยเป็น หรือกำลังเป็น สมาชิกของสมาคม หรือองค์การอะไร และมีตำแหน่งอะไร
เอกสารแนบอื่นๆ

(อัพโหลดไฟล์ PDF, JPG ขนาดไม่เกิน 3เมกะไบต์)


บุคคลรับรอง*

1. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
1. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์