HR Manager

รายละเอียดของงาน1. กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานรวมของบริษัท 
2. Performance Organization วิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
3. Organization Culture สื่อสารกับพนักงาน สร้างความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
4. สามารถสรรหา, สัมภาษณ์เพื่อรับพนักงานให้ตรงกับความต้องการขององค์กร และวางระบบ Recruitment ที่มีประสิทธิภาพ
5. On-Boarding & Training จัดฝึกอบรมพนักงาน ปฐมนิเทศ และจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางให้เหมาะสมกับพนักงาน
6. Evaluation ร่วมประเมิน และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน เพื่อการปรับค่าจ้างและโบนัสให้เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นไปตามผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล
7. People Motivation วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีแนวคิดเชิงบวกในการทำงานให้กับองค์กร
8. Compensation & Payroll สำรวจค่าจ้างเพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้างแ ละปรับอัตราค่าจ้างประจำปี ปรับปรุงข้อมูลค่าตอบแทน และสวัสดิการขององค์กร เพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการทำงาน
9. วางแผนพัฒนาความพึงพอใจในสวัสดิการและแผนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงาน
10. ควบคุม ติดตาม และปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด สวัสดิการเพื่อจูงใจพนักงาน หนังสือสัญญาจ้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน
11. เจรจา ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างพนักงานและบริษัทงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง - ควบคุม และตรวจสอบ และยื่นเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา 40,000 - 50,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดระบบงานและการบังคับบัญชา 
7. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
8. มีทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม การสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามประเมินผล การเรียนรู้งาน และรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222